Dương Kinh

STT TÊN NHÀ THUỐC SĐT TỈNH HUYỆN ĐỊA CHỈ
1 Nhà Thuốc Kim Lụa 0365452679 Hải Phòng Dương Kinh Số 831 Mạc Đăng Doanh, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Hải Phòng